ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมจัดหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำเดือน กันยายน 2561

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมจัดหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำเดือน กันยายน 2561


เอกสารแนบ