ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายวชิรวิทย์  พันธุ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย


เอกสารแนบ