ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับนายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับนายวัฒนพล  ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย


เอกสารแนบ