ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพ หรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทำนองเดียวกันในห้องพิจารณาคดี
เอกสารแนบ