ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เรื่องการบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เอกสารแนบ