ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court) | โทร.043-790755-58, 60 Fax.043-790763 | e-Mail: pypmc@coj.go.th

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จัดอบรมตามโครงการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (วิทยากรตัวคูณ) เรื่อง กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาและความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จัดอบรมตามโครงการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (วิทยากรตัวคูณ) เรื่อง กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาและความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย


เอกสารแนบ